Regulamin serwisu internetowego i polityka prywatności Dietific

REGULAMIN W SKÓRCIE

 

WYBIERZ ZESTAW DLA SIEBIE

Możesz zamówić dowolny z naszych zestawów. Z zestawu możesz wyłączyć poszczególne posiłki, możesz też zamówić więcej niż 1 zestaw. W trakcie wykupionego zamówienia możesz bez problemu zmienić wybrany zestaw na inny.

ZAMÓWIENIE

Możesz złożyć za pośrednictwem Formularza Zamówienia, mailowo lub telefonicznie. Nasza obsługa potwierdza dane zamówienia i podaje dane do płatności. Po dokonaniu płatności Twoje zamówienie jest aktywne i realizujemy je zgodnie z pasującym Ci harmonogramem.

PIERWSZA DOSTAWA

Jest możliwa 2 dni po złożeniu i opłaceniu zamówienia (zamówienia przyjmujemy do 17:00)

ZARZĄDZAJ DOSTAWAMI

Możesz zamówić dowolną ilość dostaw zestawów. Możesz je zaplanować pasujące Ci terminy dostaw i dowolnie je zmieniać. Odwołanie lub zgłoszenie dostawy przyjmujemy na 2 dni przed jej realizacją do 17:00.

MIEJSCE I CZAS DOSTAWY

Zestaw dostarczymy gdzie chcesz na terenie Krakowa wraz z okolicami i Aglomeracji Śląskiej. W Krakowie wybierasz preferowane 2 godziny na dostawę w zakresie od 3:00 do 10:00 rano. W Aglomeracji Śląskiej i w okolicach Krakowa dostawy realizowane są w zakresie 0:00 – 8:00, dokładne godziny dostawy zależą od lokalizacji. Aktualny obszar dostaw znajdziesz na naszej stronie internetowej. Możesz otrzymywać dostawy w różnych miejscach i godzinach w poszczególne dni. Możesz zmienić adres i godzinę dostawy – dzień wcześniej do 17:00. Możesz skorzystać jednorazowo z zestawu testowego w promocyjnej cenie (w ramach promocji dodamy do Twojego zamówienia torbę termiczną oraz zestawu sztućców gratis) Zamawiając więcej niż 1 zestaw pod ten sam adres korzystasz ze zniżki 5% dziennie do każdego zestawu Warunkiem skorzystania ze zniżki jest złożenie zamówienia z pomocą konsultanta BOK.

 

REGULAMIN USŁUGI CATERINGU DIETETYCZNEGO DIETIFIC

WSTĘP

Przestawiony Regulamin ma na celu przekazanie ogólnych zasad i warunków funkcjonowania usługi cateringu dietetycznego Dietific realizującego usługę przygotowywania i dostawy dietetycznych zestawów posiłków.

Właścicielem marki cateringu dietetycznego Dietific oraz Serwisu Internetowego www.dietific.pl jest DTFC Eat Good Sp. z o. o. Sp. K., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000844600, NIP: 6762581369, z siedzibą w Krakowie, ul. Zagrody 31, 30-318 Kraków, zwana dalej Usługodawcą.

§1 DEFINICJE

Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.dietific.pl. Regulamin funkcjonowania serwisu internetowego pt. „Regulamin serwisu internetowego i polityka prywatności Dietific” znajduje się w serwisie internetowym.

Usługodawca, Sprzedawca – DTFC Eat Good Sp. z o. o. Sp. K., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000844600, NIP: 6762581369, z siedzibą w Krakowie, ul. Zagrody 31, 30-318 Kraków świadcząca usługi w ramach cateringu dietetycznego Dietific.

Klient (usługobiorca) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą. Zestaw cateringu dietetycznego (produkt) – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo w ofercie Usługodawcy, w tym na stronie Serwisu w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługa – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo w ofercie Usługodawcy, w tym na stronie Serwisu w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, drogą telefoniczną, mailową lub osobiście i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą wynikająca ze złożenia zamówienia i jego przyjęcia przez Usługodawcę, której przedmiotem jest realizacja usługi przygotowywania i dostawy posiłków (zestaw cateringu dietetycznego) zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu.

Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.

Okres Abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę zestawów cateringu dietetycznego.

Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.

Panel Klienta – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi narzędzi niezbędnych do zarządzania trwającym zamówieniem cateringu dietetycznego dostępna w Serwisie Internetowym Usługodawcy.

Oferta – obowiązujący w Dietific zbiór asortymentowy usług (zestawów cateringu dietetycznego) z z ich specyfikacją oraz opisem sposobu realizacji usługi wraz z obowiązującym cennikiem udostępniany klientom przez usługodawcę za pośrednictwem różnych nośników (np. foldery, ulotki, serwis facebook) oraz w serwisie internetowym.

Cennik – cennik Usług dostępny w ofercie Usługodawcy, w tym na stronie Serwisu Internetowego.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Regulamin Serwisu Internetowego i Polityka Prywatności Dietific”.

§3 DANE KONTAKTOWE

 1. Kontakt z przedstawicielami Dietific jest możliwy za pośrednictwem serwisu internetowego zgodnie z udostępnionymi tam kanałami 24/7. Biuro obsługi klienta odpowiada kanałami elektronicznymi na złożone zapytania codziennie od 9:00-18:00.
 2. Telefoniczne biuro obsługi klienta funkcjonuje od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 18:00 pod numerem: + 48 +48 797 400 929.
 3. Telefoniczna obsługa dostaw funkcjonuje codziennie w godzinach 4:00-10:00 pod numerem: +48 797 400 929.
 4. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z przedstawicielami Dietific jest możliwy pod adresem: zamowienia@dietific.pl.

§4 TYPY I WARIANTY OFEROWANYCH ZESTAWÓW CATERINGU DIETETYCZNEGO

 1. Usługodawca oferuje różne typy i warianty zestawów cateringu dietetycznego wyszczególnione w Ofercie w Serwisie Internetowym.
 2. Usługodawca oferuje różne typy zestawów zależnie od rodzaju określonej diety (np. codzienne zdrowe, odżywianie, dieta redukcyjna, dieta dla osób aktywnych), układu surowcowego (np. wszystkie surowce, surowce wegetariańskie) w różnych wariantach kalorycznych. Klient może wybrać dowolny z oferowanych zestawów. Klient może jednocześnie zamówić więcej niż 1 zestaw cateringu dietetycznego.
 3. Zestaw cateringu dietetycznego składa się z 5 posiłków stanowiących zbilansowane dania na cały dzień lub w przypadku zestawów typu biurowego z 3 posiłków przewidzianych do spożycia w czasie pracy. Klient może zrezygnować z dowolnej ilości posiłków z wybranego typu zestawu, za co przysługuje obniżenie ceny zestawu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Usługodawca w Serwisie Internetowym deklaruje możliwość występowania w poszczególnych typach i wariantach zestawów cateringu dietetycznego określonych grup alergenów pokarmowych (zgodnie z Rozporządzeniem UE 1169/2011). Ze względu na system organizacji produkcji usługodawca zwraca uwagę, że osoby cierpiące na alergie pokarmowe powinny przed zamówieniem skonsultować możliwość korzystania z cateringu dietetycznego Dietific w sposób bezpieczny dla zdrowia. Konsultacja taka powinna zostać przeprowadzone z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w §3 „Dane kontaktowe”. W przypadku braku dokonania takiej konsultacji przez Klienta przed zamówieniem zestawu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy medyczne na tle alergii pokarmowej występujące u Klienta po spożyciu zestawu.
 5. Usługodawca nie przewiduje możliwości wykluczania składników z zestawów zgodnie z życzeniem Klienta (chyba, że jest ono zawarte w ofercie i wynika z układu surowcowego danego wariantu diety).
 6. Klient ma prawo zmienić typ i wariant zestawu z jakiego korzysta w trakcie trwania Okresu Abonamentowego. W celu dokonania zmiany na wariant o wyższej cenie konieczna jest odpowiednia dopłata. W przypadku
 7. zmiany na wariant o niższej cenie Klient może wykorzystać różnicę w cenie pakietów wyłącznie przy kolejnym zamówieniu do zakupu Usług oferowanych przez Dietific (różnica w cenie nie podlega zwrotowi).

§5 ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGU DIETETYCZNEGO

 1. Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia. Otrzymane zamówienie Sprzedawca weryfikuje pod kątem zgodności z regulaminem i możliwościami technicznymi realizacji usługi i drogą e-mail wysyła klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z danymi do płatności. W celu realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy klient zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone Zamówienie.
 2. Cena usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego oraz w Ofercie Usługodawcy podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy na terenie Krakowa i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania Umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie informacja o łącznej cenie podawana jest klientowi przed zawarciem Umowy o świadczenie Usługi.
 3. Usługodawca zastrzega prawo do doliczenia do ceny dodatkowej opłaty wynikającej z tytułu dostawy poza obszar Krakowa i innych miejscowości, gdzie dostawa jest realizowanie w cenie usługi. Obszar bezpłatnej dostawy znajduje się w Ofercie Usługodawcy, w tym w Serwisie Internetowym. Klient zostanie poinformowany o całkowitym koszcie Zamówienia uwzględniającym dodatkową opłatę za transport przed przyjęciem Zamówienia do realizacji.
 4. Zamówienie może zostać złożone przez klienta za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod dane wskazane §3 „Dane kontaktowe” oraz w Serwisie Internetowym. Zamówienia składane za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie.
 5. Zamówienie obejmuje dane niezbędne do realizacji dostaw w tym typ i wariant wybranego przez Klienta zestawu, adres dostawy, preferowane godziny dostawy, numer kontaktowy do osoby odbierającej dostawę, datę pierwszej dostawy oraz długość Okresu Abonamentowego wyrażoną w ilości zamawianych dostaw.

Zamówienie obejmuje także zgodę na realizację Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji działań związanych z przygotowaniem i dostarczeniem zestawów cateringu dietetycznego oraz obsługą konta klienta.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta (codziennie w godz. 9:00-18:00) oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z wyrażeniem woli zawarciem Umowy o świadczenie Usługi ze strony Usługodawcy. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wraz z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia Zamówienia Klient otrzymuje dane do płatności.
 3. Klient po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia weryfikuje dane Zamówienia. Jeżeli dane są poprawne Klient dokonuje płatności za zamówienie co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi.
 4. W przypadku kiedy Klient podczas składania Zamówienia poda dane uniemożliwiające realizację Usługi (np. ze względu na adres dostawy poza obszarem dostaw Dietific) zostanie o tym poinformowany przez Usługodawcę. Jednocześnie Usługodawca nie przyjmie takiego zamówienia do realizacji.
 5. Umowa pomiędzy Usługodawcą i Klientem wygasa z dniem realizacji ostatniej dostawy wynikającej z przyjętego harmonogramu dostaw w ramach Okresu Abonamentowego.

§6 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 1. Warunkiem realizacji dostaw jest skuteczne dokonanie płatności za złożone i przyjęte do realizacji Zamówienie.
 2. Dostawy mogą być realizowane najwcześniej 2 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji i dokonania płatności. Usługodawca gwarantuje dostawę 2 dni od daty przyjęcia zamówienia w przypadku złożenia zamówienia i dokonania płatności do godziny 17:00. Po tym czasie realizacja pierwszej dostawy ulega przesunięciu na dzień kolejny lub dowolny inny wskazany przez Klienta.
 3. Klient może zamówić od jednego do maksymalnie 60 dostaw w ramach jednego Zamówienia i zaplanować ich wykorzystanie w czasie nie dłuższym niż okres 3 miesięcy.
 4. Klient może zaplanować dostawy zgodnie z dowolnym wybranym przez siebie harmonogramem w okresie do 3 miesięcy w przód. Określenie harmonogramu dostaw może zostać podane w formie daty początkowej, trybu dostaw i ich ilości lub w formie wybranych dat dostawy. Za obowiązujący harmonogram dostaw przyjmuje się daty zgłoszone przez Klienta i potwierdzone przez Usługodawcę.
 5. Klient może w dowolnym momencie zmienić planowane daty dostawy zachowując termin wynoszący 2 dni od daty przyjęcia zgłoszenia do godziny 17:00. Po tym czasie Klient może zrezygnować z realizacji dostawy, ale nie przysługuje mu przeniesienie odwołanego zestawu na inny termin dostawy.
 6. W przypadku zmiany harmonogramu dostaw poprzez odwołanie dostawy w wybranych dniach odpowiednia ilość zestawów przechodzi na koniec okresu zamówienia lub zostaje zaplanowana do dostawy zgodnie z podanymi przez Klienta nowymi datami realizacji dostaw.
 7. Dostawy realizowane są pod wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres. Klient może podać kilka adresów dostawy i wskazać odpowiednie adresy dostawy dla poszczególnych dni dostawy. Klient może zgłosić zmianę adresu dostawy w dniu poprzedzającym jej realizację do godziny 17:00. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw pod nowy adres jeżeli będzie to możliwe uwzględniając uwarunkowania organizacyjne usługodawcy.
 8. Usługodawca realizuje dostawy na terenie Krakowa w godzinach porannych w zakresie 3:00 – 10:00. Klient wybiera preferowany 2-godzinny przedział dostaw. Poza Krakowem (w tym na terenie Aglomeracji Śląskiej) terminy dostaw mogą być ograniczone czasowo i preferowane godziny są konsultowane z kurierem przed potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia z adresem dostawy poza Kraków do realizacji. Klient przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie poinformowany o możliwych warunkach dostawy i poproszony o ich akceptację.
 9. Klient może zgłosić zmianę godziny dostawy w dniu poprzedzającym jej realizację do godziny 17:00. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw zgodnie z nowymi godzinami jeżeli będzie to możliwe uwzględniając uwarunkowania organizacyjne usługodawcy.
 10. Usługodawca oświadcza, że dostawy realizowane są przez firmę kurierską F.H. Paweł Wolsza (os. Strusia 18/136, NIP: 6761432532), z którą Usługodawca ma podpisane wszystkie potrzebne porozumienia, w tym porozumienie o zachowaniu poufności danych klientów. W szczególnych przypadkach dostawy mogą zostać zrealizowane bezpośrednio przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań aby dostawy były realizowane zgodnie z podanymi przez Klienta preferowanymi godzinami dostaw. Jeżeli ze względu na trudne warunki drogowe dostawa zostanie opóźniona Klient zostanie o tym poinformowany, a kurier podejmie próbę dostarczenia zestawu w sposób zgodny z życzeniem klienta (np. pod inny adres). Jeżeli dostawa zestawu nie będzie możliwa z winy usługodawcy zestaw ten nie zostanie odliczony z Okresu Abonamentowego Klienta.
 12. Jeżeli Klient w sposobie dostawy wyraża życzenie aby zestaw był zostawiony pod drzwiami Usługodawca jako dowód dostawy wykonuje zdjęcie zestawu pod drzwiami Klienta (wraz z oznaczeniem daty i godziny dostawy). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zestaw od momentu pozostawienia go pod drzwiami Klienta.
 13. W przypadku podjęcia próby doręczenia zestawu jeżeli Klient nie dokonuje odbioru zamówionej dostawy i pozostaje bez kontaktu z Usługodawcą dostawę uważa się za zrealizowaną skutecznie.

 

§7 PROMOCJA „ZESTAW TESTOWY”

 1. Każda osoba może jednorazowo skorzystać z jednodniowego zestawy testowego w promocyjnej cenie. Warunki promocyjne mogą polegać na obniżeniu ceny zestawu względem ceny podstawowej lub uwzględnieniu w podstawowej cenie zestawu artykułów dodatkowych (aktualnie obowiązujące warunki cenowe promocje znajdują się w Serwisie Internetowym i Ofercie Sprzedawcy).
 2. Na jedne dane Klienta może zostać zamówiony jeden zestaw testowy w promocyjnej cenie. Klient może zamówić dowolną ilość zestawów z przeznaczeniem do próbowania i testowania, ale tylko jeden z tych zestawów zostanie objęty promocyjną ceną.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia testowego w promocyjnej cenie jeżeli stwierdzi naruszenie przez Klienta regulaminu, w szczególności jeżeli będzie miał uzasadnione podejrzenie, że Klient skorzystał już z zamówienia zestawu testowego. W takim wypadku

Zamówienie będzie przyjęte do realizacji po opłaceniu regularnej ceny zamawianego zestawu.

§8 PROMOCJA „WSPÓLNA DOSTAWA”

 1. Klient zamawiając więcej niż 1 zestaw pod ten sam adres z dostawą tego samego dnia może skorzystać z promocji „Wspólna dostawa”.
 2. Od każdego zamawianego zestawu zostanie odjęta określona w cenniku zniżka.
 3. Zniżka przysługuje za każdy dzień, w którym realizowana jest dostawa więcej niż jednego zestawu pod dany adres.
 4. Warunkiem skorzystania ze zniżki za wspólną dostawę jest złożenie wszystkich zamówień pod ten adres przez jedną osobę i obsługa zamówień za pośrednictwem jednego Konta Klienta. Dostawy zestawów cateringu dietetycznego zamówione przez tego Klienta mogą być realizowane dla różnych osób fizycznych.
 5. W celu skorzystania ze zniżki konieczne jest złożenie zamówienia u konsultanta Biura Obsługi Klienta. Zniżka naliczana jest w momencie składania zamówienia. Jeżeli Klient anuluje dostawę części z zamówionych zestawów z danego dnia dostawy wtedy realizacja dostawy pozostałego pojedynczego zestawu na ten dzień wymaga dopłaty na rzecz Usługodawcy będącej równowartością jednostkowej kwoty zniżki za dostawę więcej niż jedno zestawu pod ten sam adres.
 6. W przypadku kiedy Klient posiada aktywne zamówienie i składa kolejne skutkujące dostawą więcej niż jednego zestawu pod ten sam adres pełna kwoty wynikającej ze zniżki jest odliczana od kolejnego składanego zamówienia.
 7. Jeżeli kilku Klientów składa zamówienie i dostawy są realizowane pod ten sam adres istnieje możliwość skorzystania ze zniżki „wspólna dostawa”, jednak w takim wypadku wartość zniżki będąca równowartością zniżki jednostkowej pomnożonej przez ilość dni w trakcie zamówienia kiedy faktycznie dostawa była realizowana pod ten sam adres zostanie uwzględniona w formie rabatu podczas składania kolejnego zamówienia przez poszczególnych Klientów.

§9 INNE PROMOCJE DIETIFIC

 1. Usługodawca zastrzega możliwość ogłaszania akcji promocyjnych i modyfikacji obowiązujących cen w ramach akcji promocyjnych.
 2. Usługodawca każdorazowo określi warunki korzystania z akcji promocyjnych w odpowiednich regulaminach udostępnionych klientowi w Serwisie Internetowym i Ofercie Sprzedawcy.

 

§10 METODY PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

– przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez m-bank o numerze: 40 1140 2004 0000 3202 7815 3932, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko klienta oraz frazę „opłata za catering dietetyczny”

– przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem serwisu t-pay.

 1. Wpłatę za złożone Zamówienie należy dokonać w pełnej kwocie w terminie na 2 dni przed planowaną pierwszą dostawą do godz. 17:00. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, Zamówienie zostaje anulowane.
 2. Za skuteczne dokonanie płatności uważa się zarejestrowanie wpłaty na koncie Usługodawcy lub w serwisie tpay. Jeżeli Klient dokonuje płatności przelewem tradycyjnym w terminie uniemożliwiającym zaksięgowanie środków na koncie Usługodawcy przez wybraną datą pierwszej dostawy w celu realizacji Zamówienia konieczne jest przedstawienie potwierdzenia przelewu na adres: zamowienia@dietific.pl.
 3. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT.

§11 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy
 2. Usługodawca umożliwia klientowi prawo do rezygnacji z realizacji Usługi i otrzymywania dostaw cateringu dietetycznego.
 3. Za każdy niewykorzystany w związku z rezygnacją zestaw Klientowi przysługuje zwrot środków, przy czym Usługodawca pobiera opłatę w wysokości 10% w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych.
 4. Wstrzymanie dostaw następuje na warunkach zgodnych z obowiązującymi terminami w §6 ust. 5. Jeżeli zgłoszenie nastąpi do godz. 17:00 wyłączony z rezygnacji zostaje zestaw dostarczany w dniu następnym, natomiast w przypadku zgłoszenia po 17:00 wyłączeniu z rezygnacji zostają 2 kolejne dni dostawy.
 5. Zwrot środków następuje na konto wskazane przez Klienta wnioskującego o rezygnację w terminie do 10 dni roboczych od potwierdzenia zgłoszenia rezygnacji przez Biuro Obsługi Klienta Usługodawcy. Jeżeli Klientem jest podmiot gospodarczy (sprzedaż z wystawieniem faktury VAT) zwrot środków następuje w oparciu o fakturę korygującą na rachunek widniejący w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do wyłączenia specjalnych ofert z prawa do rezygnacji z Usługi (akcje promocyjne). Informacja o takim wyłączeniu musi być każdorazowo określona w warunkach skorzystania ze specjalnej oferty (promocji)

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia i potrzebne dokumenty do prowadzenia działalności, w ramach której oferuje usługę doradztwa dietetycznego oraz cateringu dietetycznego. Jednocześnie oświadcza, iż posiłki przygotowywane są w profesjonalnej kuchni, która posiada odpowiednie zezwolenia oraz posiada działające systemy dbałości o jakość i bezpieczeństwo produkcji. Usługodawca oświadcza również iż na swoją działalność posiada aktualną polisę OC, w tym również OC produktowe.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez Klienta do zaleceń zawartych na opakowaniach dostarczonych posiłków oraz ustaleń poczynionych z Klientem, w szczególności:
 • zatajenia podczas zamawiania istotnych dla diety problemów zdrowotnych, alergii itp.
 • spożycia posiłków w czasie przekraczającym 48 h od daty produkcji,
 • przechowywania posiłków w niewłaściwych warunkach,
 • przygotowania do spożycia w sposób różny niż wskazany na opakowaniach lub w załączonej instrukcji,
 • przekazania do spożycia osobom trzecim.
 1. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi osiągnięcia zamierzonego celu dietetycznego, jeśli nie zostaną spełnione zalecenia dietetyczne związane z otrzymywanymi zestawami (regularność spożywania dań,
 2. powstrzymanie się przed podjadaniem itd.) lub uniemożliwią to względy zdrowotne występujące po stronie Klienta.
 3. Usługodawca posiada system teleinformatyczny służący do zarządzania danymi Klienta niezbędnymi do realizacji Zamówienia. Dane Klienta są przetwarzane na koncie Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji usługi cateringu dietetycznego Dietific. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności Dietific.

§13 REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług związanych z przygotowaniem i dostawą zestawu cateringu dietetycznego Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres zamowienia@dietific.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi drogą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 24h od otrzymania zgłoszenia.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca oferuje rekompensatę stosowną do przedstawionej reklamacji, przy czym podstawową formą rekompensaty jest podjęcie przez Usługodawcę próby należytego wykonania Usługi w dogodnym dla Klienta terminie.
 4. W przypadku rekompensaty w postaci zwrotu środków za usługę następuje on na konto wskazane przez Klienta w czasie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Dietific i klientem,
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Dietific i klientem korzystając także z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 i obowiązuje do odwołania.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. Wszelkie dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem zamówienia są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Prywatności Dietific.

Wróć do strony głównej